BISHOPS’ EASTER MESSAGE AND GREETINGS 2021

04
Apr

Molaetsa wa tshepo oo re o hlokang nakong tsena tsa diphepetso tsa Covid-19 ha bohle re ikutlwa re
eiseha, re tshwenyehile e bile re amehile. Malapa a rona, diphutheho, meloko le metswalle ba fetile hara
mahloko ke coronavirus ena mme hape bao ka maswabi ba ileng ba lahlehelwa ke bophelo ke yona. Ke
tshedisa bohle ba lahlehetsweng ke baratuwa ba bona. Morena ya tsohileng bafung a ke a ba fe phomolo
e sa feleng.

210404 BISHOPS’ EASTER MESSAGE AND GREETINGS 2021

210404 MOLAETSA WA MOBISHOPO LE DITUMEDISO TSA PASEKA 2021

Leave a Comment